مسابقات کشوری فرهنگی هنری
درخشش دانش آموزان میبدی در مسابقات کشوری فرهنگی هنری دانش آموزان سراسر کشور 14 مرداد 1396

درخشش دانش آموزان میبدی در مسابقات کشوری فرهنگی هنری دانش آموزان سراسر کشور

دانش آموزان میبدی در مسابقات کشوری فرهنگی هنری دانش آموزان سراسر کشور خوش درخشیدند.