مرکز علمی‌کاربردی فرهنگ و هنر یزد
سه رشته جدید در مقطع کارشناسی ناپیوسته بدون کنکور مرکز علمی‌کاربردی فرهنگ و هنر 31 مرداد 1396

سه رشته جدید در مقطع کارشناسی ناپیوسته بدون کنکور مرکز علمی‌کاربردی فرهنگ و هنر

مرکز علمی‌کاربردی فرهنگ و هنر در سه رشته دانشگاهی جدید دانشجو می‌پذیرد.