جعفر شفاهی
تحصیل علم با تلاش و جدیت و به کار بستن آن در زندگی راهی است برای کسب موفقیت 05 مهر 1397

تحصیل علم با تلاش و جدیت و به کار بستن آن در زندگی راهی است برای کسب موفقیت

معاون پرورشی آموزش پرورش میبد در توصیه به دانش آموزان جهت کسب موفقیت در تحصیل علم، بیان کرد: شما دانش آموزان به خصوص دختر خانمها باید با جدیت درس بخوانید و آنچه را خوانده اید نیز، در زندگی هم به کار ببندید.