جارو کردن مسیر عبور عزاداران حسینی
جارو کردن مسیر عبور عزاداران حسینی توسط زنان میبدی 16 شهریور 1397

جارو کردن مسیر عبور عزاداران حسینی توسط زنان میبدی

طی به جا آوردن رسم دیرینه ای در آخرین جمعه مانده به ماه محرم، مسیر عبور عزاداران حسینی توسط بانوان میبدی جارو شد.