معلولان زیر نظر مربیان در کارگاههای دایر شده در مرکز توانبخشی رشد میبد آموزش می بینند و دست آوردهای هنری خود را در فضای مجازی و نمایشگاههای برگزار شده در سطح شهر به معرض فروش می گذارند.

معلولان زیر نظر مربیان در کارگاههای دایر شده در مرکز توانبخشی رشد میبد آموزش می‌بینند و دست آوردهای هنری خود را در فضای مجازی و نمایشگاههای برگزار شده در سطح شهر به معرض فروش می‌گذارند.