مهلا مرادی در حوزه مشاغل خانگی فعالیت دارد و بافت انواع عروسک فعالیت دارد.

مهلا مرادی در حوزه مشاغل خانگی و در زمینه بافندگی فعالیت دارد.

بافت انواع عروسک و کاربردهای دیگر محصولات بافتنی مانند سرمدادی و …. از جمله دست آوردهای هنری وی در حوزه مشاغل خانگی است.