باران برزگری خانقاه با مهارت داشتن در کارهای دستی چرم دوز، کیف و بدلیجات چرم طبیعی و مصنوعی با کیفیت و طراحی شال و روسری به مدت ۵ سال است که در حوزه مشاغل خانگی فعالیت دارد.

باران برزگری  خانقاه  با مهارت داشتن در کارهای دستی چرم دوز،  کیف و بدلیجات چرم طبیعی و مصنوعی با کیفیت  و طراحی شال و روسری به مدت ۵ سال است که در حوزه مشاغل خانگی فعالیت دارد.