آسیه دهقانی با فعالیت در حوزه مشاغل خانگی به تهیه انواع روغنهای گیاهی وارگانیک، نوره درمانی(زرنیخ طلایی)و انواع جوانه ها(گندم،ماش،عدس،نخود) اشتغال دارد.

آسیه دهقانی با فعالیت در حوزه مشاغل خانگی و روغنگیری به تهیه انواع روغنهای گیاهی و ارگانیک، نوره درمانی(زرنیخ طلایی)و انواع جوانه ها(گندم،ماش،عدس،نخود) اشتغال دارد.