ترشیجات نازخاتون با تهیه انواع ترشی‌ها در حوزه مشاغل خانگی فعالیت دارد.

ترشیجات نازخاتون با تهیه انواع ترشی‌ها در حوزه مشاغل خانگی فعالیت دارد.

ترشی انبه درانواع وطعمهای مختلف

روغنی باروغن زیتون،باهسته، بدون هسته،باگوجه،مخلوط روغنی،مخلوط باآب اناروترشک

ترشی مخلوط گوچه

ترشی کلم قرمز

ترشی مخلوط

ترشی بادمجان لینه

ترشی بادمجان شکم پر

ترشی لبو

خیارشور