فرمانداری میبد با اجراي ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آيين نامه اجرايي اسامی نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى شهرهای میبد ، ندوشن و بفروئیه را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری بام میبد و به نقل ازروابط عمومی‌فرمانداری میبد، ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی‌شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۲۸/۳/۱۴۰۰ برگزار می‌شود و اسامی‌نامزدهای انتخابات شورای اسلامی‌میبد به شرح زیر است:

 1. آقای علیرضا آزادمنش فرزند محمد کد نامزد ۱۲۵
 2. آقای امیراحسان اسحاقیه فیروزآبادی فرزند منصور کد نامزد ۱۲۶
 3. آقای محمود اسدزاده فیروزآبادی فرزند حسین کد نامزد ۱۲۷
 4. خانم معصومه اسمعیلی ده خواجه فرزند حسین کد نامزد ۱۲۸
 5. آقای روح اله اعلم الهدی فرزند جواد کد نامزد ۱۴۱
 6. آقای حسین آقائی میبدی فرزند میرزامحمد کد نامزد ۱۴۲
 7. آقای مهدی اکبرزاده شورکی فرزند علیرضا کد نامزد ۱۴۵
 8. آقای سیدابوالفضل امامی‌میبدی فرزند سیدرضا کد نامزد ۱۴۶
 9. آقای سیدابوالفضل امامی‌میبدی فرزند سیدمحمود کد نامزد ۱۴۷
 10. آقای سیدناصر امامی‌میبدی فرزند سیدعلیرضا کد نامزد ۱۴۸
 11. آقای غلامرضا بابائی فرزند محمد کد نامزد ۱۵۲
 12. آقای حسین پیشوایی فرزند اکبر کد نامزد ۱۵۶
 13. آقای سیدعلی خدائی فرزند سید محمد کد نامزد ۱۵۷
 14. آقای علیرضا خساره فرزند حسن کد نامزد ۱۵۸
 15. آقای محسن دست برآورده فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۶۲
 16. خانم خدیجه دهقان پورمحمودآبادی فرزند محمد کد نامزد ۱۶۴
 17. آقای علی دهقانی شورکی فرزند قنبر على کد نامزد ۱۶۷
 18. آقای حسین دهقانی فیروزآبادی مشهور به امیرحسین فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۶۸
 19. آقای سیدحبیب اله دهقانی فیروزآبادی فرزند سیدمحمد کد نامزد ۱۶۹
 20. آقای علی محمد دهقانی فیروزآبادی فرزند قدرت اله کد نامزد ۱۷۱
 21. آقای مصطفی دهقانی فیروزآبادی فرزند عباسعلی کد نامزد ۱۷۲
 22. آقای وحید ریاحی فر فرزند عبدالرزاق کد نامزد ۱۷۴
 23. آقای محمود زارع شاهی فرزند رضاعلی کد نامزد ۱۷۵
 24. آقای مهدی زارعشاهی فرزند بمانعلی کد نامزد ۱۷۶
 25. آقای مصطفی زارع مهرجردی فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۷۸
 26. آقای مهدی زارع مهرجردی فرزند محمود کد نامزد ۱۷۹
 27. آقای مجید زارعی فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۸۱
 28. آقای مهدی زمانی فرزند على کد نامزد ۱۸۲
 29. آقای محمدحسین زمانیان شورک فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۸۴
 30. آقای مصطفی شبانی پورمیبدی مشهور به شبانى پور فرزند حسین کد نامزد ۱۸۵
 31. خانم هاجر شیروانی فرزند محمدقلی کد نامزد ۱۸۶
 32. آقای محمدکاظم صباغی فیروزآبادی فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۸۹
 33. آقای حمیدرضا عزیزی فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۹۲
 34. آقای سیدایمان علوی فرزند سیدمحسن کد نامزد ۱۹۴
 35. آقای سیدعلی فاطمی‌فیروزآبادی فرزند سیدحسین کد نامزد ۱۹۵
 36. آقای علی فلاح مهرجردی مشهور به سیدعلى املاکى فرزند جواد کد نامزد ۱۹۶
 37. آقای جواد فیاضی بارجین فرزند هدایت کد نامزد ۲۱۲
 38. آقای محمدجواد کارگرشورکی فرزند حبیب کد نامزد ۲۱۴
 39. آقای سیدابوالحسن گلاب مشهور به سید گلاب فرزند سیدرضا کد نامزد ۲۱۵
 40. آقای سیدحسن موسوی میبدی فرزند سیدمحمود کد نامزد ۲۱۷
 41. آقای سیدمحمود هاشم زاده میبدی فرزند سید فضل اله کد نامزد ۲۱۸

تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی‌این شهر ۷ نفر است و رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی‌تعداد حداکثر ۷ نفر را می‌توانند در برگ رأی بنویسند.

نامزدهای شورای اسلامی‌شهر بفروییه

 1. خانم فاطمه احمدی بفروئی فرزند فتح اله کد نامزد ۱۶
 2. آقای محمدجواد بحری بفروئی فرزند حسن کد نامزد ۱۷
 3. آقای ابوالفضل برزگربفروئی فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۸
 4. آقای مجید برزگربفروئی فرزند غلامرضا کد نامزد ۲۱
 5. آقای مرتضی برزگربفروئی فرزند محمدرضا کد نامزد ۲۴
 6. آقای منصور برزگربفروئی فرزند محمدعلی کد نامزد ۲۵
 7. آقای مختار زرفتن فرزند لطف اله کد نامزد ۲۷
 8. خانم فاطمه کارگربیده فرزند محمود کد نامزد ۲۹
 9. خانم عاطفه منتظری فرزند عباس کد نامزد ۴۱

بر اساس این گزارش با توجه به اینکه  تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی‌این شهر ۵ نفر است، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی‌تعداد حداکثر ۵ نفر را می‌توانند در برگ رأی بنویسند.

نامزدهای شوراهای اسلامی‌شهر ندوشن

 1. خانم آزاده جعفری ندوشن فرزند نجات على کد نامزد ۱۶
 2. آقای حسین جعفری ندوشن فرزند عباسعلی کد نامزد ۱۷
 3. آقای محمدحسن جعفری ندوشن فرزند حسین کد نامزد ۱۸
 4. آقای مهدی جعفری ندوشن مشهور به مهدی شرکتى فرزند حیدرعلی کد نامزد ۱۹
 5. خانم شایسته عربی ندوشن فرزند اکبر کد نامزد ۲۶
 6. آقای عباسعلی عسکری ندوشن فرزند حیدر کد نامزد ۲۷
 7. آقای محمد عسکری ندوشن مشهور به حسین عسکری فرزند حیدر کد نامزد ۲۸
 8. آقای سیدمحمدحسین موسوی ندوشن مشهور به میرحسین فرزند سیدیوسف کد نامزد ۴۱

همچنین نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی‌این شهر ۵ نفر است، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی‌تعداد حداکثر ۵ نفر را می‌توانند در برگ رأی بنویسند.

در ادامه اطلاعیه فرمانداری آمده‌است:

هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری میبد در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی‌کشور ازتاریخ انتشار این آگهی در روز ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می‌باشد.

شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.

حسین فلاح یخدانی فرماندار شهرستان میبد