12 میلیارد تومان بودجه ملی صرف اجرای طرح‌های آبخیزداری میبد شد

رییس منابع طبیعی و آبخیزداری میبد گفت: 12 میلیارد تومان از اعتبارات صندوق ملی با پیگیری های انجام شده در2 تا سه سال گذشته جذب و صرف ایجاد بندهای خاکی ، آبگیری قنوات و چاه‌ها و بیومکانیکی شهرستان شده‌است.

جمال جنتی در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه میبد افزود: بخش‌های  روستایی میبد به خصوص ندوشن از مناطق محروم بودند و اقدامات انجام گرفته در2 تا  سه سال گذشته دراین مناطق به دنبال اعتبارات جذب شده نسبت به 40 سال اخیر چشمگیر است.

وی در ادامه اظهار کرد: خوشبختانه با اعتبارات گرفته شده ، آبدهی قنوات و چشمه ها و چاهها به چهار تا پنج برابر رسیده‌ ، پوشش گیاهی منطقه با همکاری اهالی حفظ شده ، همچنین اثر بخشی اجرای پروژه‌های آبخیز داری در منطقه و سفره‌های آب زیر زمینی مورد بررسی قرار گرفته‌است.

رییس منابع طبیعی و آبخیزداری میبد بذرپاشی با پهپاد  برای اولین بار در استان را را نیز یادآور شد که به دنبال آن بذرهای درمنه و آنغوزه تا سینه کوه‌ در مراتع ندوشن بذرپاشی شد.

وی به احیای جنگل‌ها با آبیاری قطره‌ای و همچنین آبیاری فیتیله به صورت آزمایشی با کاشت 50 اصله بنه و بادام کوهی در منطقه بنستان اشاره کرد که تا کنون خوب جواب داده و در صورت جواب‌دهی توسعه داده می‌شود.

راه‌اندازی اولین ایستگاه پایش فرسایش بادی در میبد

جنتی به عملیات بیابان زدایی و راه‌اندازی اولین ایستگاه پایش فرسایش بادی با دانش بومی با همکاری دانشگاه یزد با هزینه کرد حدود یک میلیارد تومان نیز اشاره کرد.

وی با تاکید بر موثر بودن همکاری و مشارکت مردم در اجرای کامل طرح‌ها و پروژه های مابع طبیعی و آبخیزداری ، دادن مجوز بهره‌برداری از گیاهان مانند آنغوزه با مشخص کردن محدوده و از طریق مزایده و همچنین معادن به شرط ارزآوری را نیز از وظیفه‌های تعیین شده اداره منابع طبیعی و آبخیز داری عنوان کرد.

 رییس منابع طبیعی و آبخیزداری میبد با یادآور شدن چهار وظیفه منابع طبیعی شامل حفاظت ، احیا ، توسعه و بهره برداری ، تصریح کرد: کل اراضی ملی خارج از حریم شهر شامل پوشش گیاهی ، خاک و آب به نام دولت و به نمایندگی سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور است و هر گونه حفاظت ، احیا ، توسعه و بهره برداری باید با مجوز منابع طبیعی انجام گیرد.

وی با درخواست از خبرنگاران و رسانه های شهرستان در بازتاب دادن اقدامات انجام شده وهمچنین مورد چالش قرار دادن آنها در پاسخ به سوالات مطرح شده ، راندمان بالای 90 درصد اقدامات انجام شده واگذاری اراضی

مرکز شهرستان ۱۰۶ هزار نفری میبد در ۵۰ کیلومتری شمال غرب شهر یزد قرار دارد.

ایرنا