یک هزار بسته معیشتی در قالب طرح شهید سلیمانی در امامزاده سید صدرالدین قنبر میبد آماده توزیع بین نیازمندان شد.