حمیده حاجی احمدی با تولید انواع محصولات کاربافی در حوزه مشاغل خانگی فعالیت دارد.

حمیده حاجی احمدی با تولید انواع محصولات کاربافی در حوزه مشاغل خانگی فعالیت دارد.

نام کارگاه راه اندازی شده توسط وی «کارگاه کاربافی آسمان» است

حوله، پتو مسافرتی، دستمال نخی و … از محصولات تولید شده به دست این هنرمند حوزه کاربافی در شهر میبد است.