از دولای بسته پارچه یک دوم سرشانه داخل می‌شویم دو سانت شیب سرشانه می‌دهیم و برای دورگردن ۶ سانت داخل می‌شویم و ۸ سانت پایین می‌آییم چون سارافون است و زیر آن بلوز پوشیده می‌شود دور یقه را گشاد تر گرفته ایم. بلندی حلقه آستین را یک چهارم دور سینه منهای یک می‌کنیم که از […]

از دولای بسته پارچه یک دوم سرشانه داخل می‌شویم دو سانت شیب سرشانه می‌دهیم و برای دورگردن ۶ سانت داخل می‌شویم و ۸ سانت پایین می‌آییم چون سارافون است و زیر آن بلوز پوشیده می‌شود دور یقه را گشاد تر گرفته ایم.

بلندی حلقه آستین را یک چهارم دور سینه منهای یک می‌کنیم که از این بلندتر هم می‌توانیم بگیریم و از سرشانه پایین می‌آییم.
روی خط سینه یک چهارم دور سینه به اضافه ۳ سانت را علامت می‌زنیم، قد سارافون اندازه لازم پایین می‌آییم.
قسمت پایین یک چهارم دور سینه به اضافه ۶ سانت می‌کنیم.

برای آستر پشت از خود پارچه، یک دوم سرشانه به اضافه ۱ می‌کنیم ۲سانت برای شیب سرشانه پایین می‌آییم ۷ سانت داخل می‌شویم.
یک چهارم دور سینه برای بلندی حلقه آستین پایین می‌آییم موازی بلندی حلقه آستین یک چهارم دور سینه به اضافه ۳ سانت داخل می‌شویم و بعد حلقه آستین را رسم می‌کنیم.
قد سارافون به اندازه لازم پایین می‌آییم برای پایین هم یک چهارم دور سینه به اضافه ۶ سانت داخل می‌شویم.
اندازه‌‌‌های پشت با جلو یکی شد  ، فقط بلندی حلقه پشت یک سانت بیشتر است و سرشانه هم یک سانت بزرگتر

برای اینکه قسمت پشت دکمه می‌خورد برای سجاف دکمه خور ۴ سانت اضافه می‌گذاریم.
قسمت پایین سارافون هم یک مدل دارد که قسمت مشخص شده را در الگو خالی می‌کنیم و با رنگ دیگر برش می‌دهیم.

برای سجاف قسمت چلو ۳ سانت داخل و ۳ سانت پایین می‌آییم و روی پارچه ای دیگر کپی می‌کنیم.
برای خود لباس قسمت جلو ۶ سانت برای پیله اضافه می‌کنیم که رگه دوزی میشود بعد از ۶ سانت دوباره خود قسمت بالا را کپی می‌کنیم.
دوخت لباس بچه خیلی مهم است.
برای دوخت آستری را که برش زده ایم از خط کمر قیچی می‌کنیم و قسمت بالا را به عنوان سجاف به لباس می‌دوزیم که در حلقه آستین و پهلو‌ها و یقه هم سجاف می‌شود.

قسمت پایین لباس هم، برای روی لباس اندازه می‌زنیم هر چه بود به اندازه ۱/۵ برابر و به عرض ۸ سانت پارچه را برش می‌زنیم و لبه‌‌‌های آن را اتو می‌زنیم به فاصله ۶ سانت ۶ سانت به صورت پله پله به آستری وصل می‌کنیم وچون به حالت فون درآمده از بالا به پایین هر قسمت کوچکتر است.

سجاف یقه هم لای آستر و لباس رفته و بعد برگشته روی لباس دو ردیف چرخ کاری می‌شود.

در قسمت بالاتنه تکه اضافه که ۶ سانت جا گذاشته بودیم رگه دوزی میشود قسمت اول ۲ سانت فاصله می‌گذاریم و بعد ۱ سانت ۱ سانت در دو طرف رگه دوزی می‌شود که جمعا ۶ سانت رگه دوزی می‌شود.

در قسمت پشت ۴ سانت که برای دکمه خور اضافه کرده بودیم تا زده به آستر دوخته می‌شود و به صرت فلش در می‌آوریم و روی آن را دکمه می‌گذاریم و با دو پاپیون تزئین می‌شود.

قسمت پایین لباس هم به رنگ دیگری برای قسمت برش خورده که با الگو نشان داده بودیم، برش می‌خورد و به لباس دوخت می‌شود و بعد درز پهلو‌ها را می‌دوزیم و به این طریق لباس آماده می‌شود.

توضیحات دوخت

برای رگه دوزی از قسمت جلوی لباس را که برش زده ایم ۲ سانت داخل می‌شویم و این دو سانت را چرخ میکنیم و بعد به فاصله ۲ سانت ۲ سانت چرت می‌زنیم که ۳ چرت می‌شود و برای این که هم اندازه شود قسمت جلو را تا می‌زنیم و همین عمل چرت زدن را برای پایین هم انجام می‌دهیم.

دوسانت وسط را که تا پایین دوختیم باز می‌شود و اتو می‌کنیم و قسمت‌‌‌های بعد وقتی تا زده و دوخته می‌شود به پهنای یک سانت است و به طرف پهلوها اتو زده و خوابانده می‌شود.
بعد از اینکه رگه دوزی را انجام دادیم دور گردن لباس را به اندازه ای گفته شده قیچی می‌زنیم.
برای چین دادن قسمت‌‌‌های پایین  لباس، پایین تکه را تو می‌زنیم و بعد شروع به چین دادن می‌کنیم، درجه نخ را کمی‌شل می‌کنیم، ابتدا ۱/۵ سانت پایین می‌آییم و بعد چین سوزنی می‌دهیم. برای اینکه چین سوزنی تمیز تر شود از بالا ۰/۵ سانت پایین می‌آییم و خط دوم چین سوزنی را می‌دهیم و هر دو نخ ماسوره دوردیف را با می‌کشیم تا منظم چین بخورد.

بعد از چین سوزنی قسمت بالا را سردوز می‌کنیم و بعد از آن روی آسترخط کشی می‌کنیم و تمام پله‌ها که چین سوزنی داده ایم روی آستر می‌گذاریم و چرخ می‌کنیم.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

گردآوری: سایه بونک

منبع: فیلمهای آموزشی مجله کوک