معصومه بگم طباطبایی ۷۴ ساله از سه سال پیش تاکنون به کاربافی با بافتن حوله، روکش، پافرشی و سفره نان و دیگر محصولاتی که از طرف مشتریان سفارش داده می‌شود، مشغول است. تلفن وی برای سفارش محصول: ۰۹۱۳۳۵۸۵۱۴۲  

معصومه بگم طباطبایی ۷۴ ساله از سه سال پیش تاکنون به کاربافی با بافتن حوله، روکش، پافرشی و سفره نان و دیگر محصولاتی که از طرف مشتریان سفارش داده می‌شود، مشغول است.

تلفن وی برای سفارش محصول: ۰۹۱۳۳۵۸۵۱۴۲