آن چیست که یک پا دارد و سه چشم؟ [toggle title=”پاسخ” state=”open”]چراغ راهنمایی رانندگی[/toggle] آن چیست که پای کوه نشسته و عمامه به سر دارد؟ [toggle title=”پاسخ” state=”close”]قارچ[/toggle] راه میره بیابون، بار میکشه فراوون، خار میخوره به جای نون؟ [toggle title=”پاسخ” state=”close”]شتر[/toggle] زردم و زبرم، زیر زمین معتبرم، کلاه سبزی به سرم؟ [toggle title=”پاسخ ” […]


آن چیست که یک پا دارد و سه چشم؟
[toggle title=”پاسخ” state=”open”]چراغ راهنمایی رانندگی[/toggle]

آن چیست که پای کوه نشسته و عمامه به سر دارد؟
[toggle title=”پاسخ” state=”close”]قارچ[/toggle]

راه میره بیابون، بار میکشه فراوون، خار میخوره به جای نون؟
[toggle title=”پاسخ” state=”close”]شتر[/toggle]

زردم و زبرم، زیر زمین معتبرم، کلاه سبزی به سرم؟
[toggle title=”پاسخ ” state=”close”]هویج[/toggle]

چه خزنده خطرناکی است که اگر آن را وارونه کنیم رام می‌شود؟
[toggle title=”پاسخ ” state=”close”]مار[/toggle]

قالی لب بافته، گل به گل انداخته، قدرت خوب پروردگار خوب به هم بافت؟
[toggle title=”پاسخ ” state=”close”]آسمان پر ستاره[/toggle]

کاسه که سر داره، سر کله سیر داره؟
[toggle title=”پاسخ ” state=”close”]لاک پشت[/toggle]

آن چیست که روز را روشن می‌کند و کار را تمام؟
[toggle title=”پاسخ ” state=”close”]حرف «ر»[/toggle]
بدیدم در دهان درست چیزی، بگفتم چیست؟گفتا این چنین او دو حرف اول آن اول کاه، دو حرف آخرش پایان آهو؟
[toggle title=”پاسخ” state=”close”]کاهو[/toggle]

آن چیست که گرگ دو تا دارد اما سگ یکی؟
[toggle title=”پاسخ ” state=”close”]حرف گ[/toggle]

آن چیست که اول سرش را می‌برند بعد به خاطرش گریه می‌کنند؟
[toggle title=”پاسخ” state=”close”]پیاز[/toggle]

آن چیست لباس سیاهی به تنش، کلاه سبزی به سرش؟
[toggle title=”پاسخ” state=”close”]بادمجان[/toggle]

منم آن میوه ای که هر که خورد، می‌خورد بی حساب ویتامین، اولم هست حرف اول سیر، دومم هست حرف دوم چین، سوم حرف آخر است، اگر تو بشناختی کنم تحسین؟
[toggle title=”پاسخ” state=”open”]سیب[/toggle]

آن چیست بالا پرتاب کنی پایین می‌پرد، پایین بزنی، بالا می‌پرد؟
[toggle title=”پاسخ ” state=”close”]توپ[/toggle]

آن چیست که وقتی هوا گرم می‌شود لباس می‌پوشد، وقتی هوا سرد می‌شود لباسش را بیرون می‌آورد؟
[toggle title=”پاسخ ” state=”close”]درخت[/toggle]

آن چیست که مورچه دارد اما مار ندارد؟
[toggle title=”پاسخ ” state=”close”]نقطه[/toggle]

چه حیوان درنده ای است که از هر طرف نگاهش کنید آدم را می‌درد؟
[toggle title=”پاسخ” state=”close”]گرگ[/toggle]

مرا جای باشد به هر خانه ای،کنم موش را به شبها شکار تو خواهی بیابی اگر نام من، سر گرگ
را بر سر بگذار؟
[toggle title=”پاسخ” state=”close”]گربه[/toggle]

برگ سبز چمنی ورق ورق تو می‌شکنی؟
[toggle title=”پاسخ” state=”close”]کاهو[/toggle]

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

گردآوری: نرگس فروزش فر – بخش سرگرمی‌سایه بونک