این قصر دارای ۴ طبقه زیرآبی نیز هست و دو سد هم ساخته شده تا از فوران سیل جلوگیری کند.بر روی بام قصر انواع گیاهان وتعدادی درخت نیز کاشته شده است. توریسم آنلاین – قصر آبی “جال محل”، از شگفتی‌‌‌های دست ساخته بشری در هند است که کمتر درباره آن شنیده اید. این قصر رویایی […]


این قصر دارای ۴ طبقه زیرآبی نیز هست و دو سد هم ساخته شده تا از فوران سیل جلوگیری کند.بر روی بام قصر انواع گیاهان وتعدادی درخت نیز کاشته شده است.
توریسم آنلاین – قصر آبی “جال محل”، از شگفتی‌‌‌های دست ساخته بشری در هند است که کمتر درباره آن شنیده اید.

این قصر رویایی قرن هجدهمی‌در میانه دریاچه “مان ساگار” سر از آب بیرون آورده و در شهر “جیپور” قرار گرفته است.

جال محل، کاخی بزرگ است که بر اساس معماری و طرح‌‌‌های فرهنگ هندی‌ها ساخته شده و با بلندی‌‌‌های “آروالی” احاطه می‌شود.

این قصر دارای ۴ طبقه زیرآبی نیز هست و دو سد هم ساخته شده تا از فوران سیل جلوگیری کند.بر روی بام قصر انواع گیاهان وتعدادی درخت نیز کاشته شده است.

گردشگران از طریق قایق برای بازدید به جال محل می‌روند.

منبع: عصر ایران