دکتر سلام – بعضی از بیماران که دچار انسداد شاخه‌‌‌های ورید شبکیه ای می‌شوند هیچ نشانه ای ندارند حال آنکه گروهی دیگر از آنها، بدلیل درگیری لکه زرد، دچار کاهش ناگهان ی بینایی می‌شوند. در صورتی که توام با انسداد شاخه وریدی شبکیه ادم ماکولا وجود داشته باشد، الگوی کاهش دید تدریجی تر خواهد بود. در […]

دکتر سلام – بعضی از بیماران که دچار انسداد شاخه‌‌‌های ورید شبکیه ای می‌شوند هیچ نشانه ای ندارند حال آنکه گروهی دیگر از آنها، بدلیل درگیری لکه زرد، دچار کاهش ناگهان ی بینایی می‌شوند. در صورتی که توام با انسداد شاخه وریدی شبکیه ادم ماکولا وجود داشته باشد، الگوی کاهش دید تدریجی تر خواهد بود.
در معاینه ته چشم همانند انسداد ورید مرکزی شبکیه است اما فقط قسمتهایی که درگیر انسداد وریدی هستند ظاهر رعد و برقی و خونرنگ دارند. ارزیابی تشخیصی و الگوی پیگیری مانند انسداد ورید مرکزی می‌باشد. معاینه کننده باید سایر شرایط توام با این انسداد عروقی را نیز مورد توجه قرار دهد بعنوان مثال: گلوکوم، هیپرتانسیون سیستمیک، دیابت شیرین، هیپرلپیدمی‌و سندرم افزایش غلظت خون.