قلاب بافی حلقه ای با نخ ساخته; و شش پایه دوبل و دو زنجیره بزنید (۶ بار) نخ را بکشید وحلقه را ببندید. برای داخل زنجیره‌ها یک پایه کوتاه یک پایه بلند و شش پایه دوبل – یک پایه بلند – – یک پایه کوتاه ببافید. بافت را بر گردانده ۵ زنجیره ویک پایه کوتاه […]

قلاب بافی

حلقه ای با نخ ساخته; و شش پایه دوبل و دو زنجیره بزنید (۶ بار) نخ را بکشید وحلقه را ببندید.

برای داخل زنجیره‌ها یک پایه کوتاه یک پایه بلند و شش پایه دوبل – یک پایه بلند – – یک پایه کوتاه ببافید.

بافت را بر گردانده ۵ زنجیره ویک پایه کوتاه تا شش بار ببافید وبافت داخل گلبرگ‌ها را مانند بالا دارید. یک بار دیگر این مرحله را تکرار کنید تا گل سه طبقه داشته باشید وسط گلبرگ‌‌‌های ردیف اخر شش زنجیره ویک پایه کوتاه بافته وداخل خانه‌ها ۱۲ پایه دوبل ببافید.

برای بافت پشت دستگیره حلقه ای با نخ بسازید و۱۲ پایه دوبل ببافید در رج‌‌‌های بعد هر سه پایه در میان یک پایه اضافه کنید.

پشت و روی بافته شده را به هم کوک بزنید.

منبع: بانو آنلاین