تصاویری از برگزاری مراسم شب تاسوعای حسینی در امامزاده سید صدرالدین قنبر شهرستان میبد

در شب تاسوعای حسینی جمعیت چشمگیری از مردم عزادار شهرستان میبد و شهرهای اطراف در امامزاده سید صدرالدین قنبر شهرستان میبد به عزاداری پرداختند.

بام میبد : در شب تاسوعای حسینی در امامزاده سید صدر الدین قنبر مانند شبهای پیش ، بعد از اتمام عزاداری هیئت های محله بشنیغان ، هیئت عزاداران این محله به استقبال هیئت شاه حسن شاه حسین رفتند و مراسم شاه حسن شاه حسین را در صحن امامزاده در میان جمعیت دوستدار  سید الشهدا  (ع) برگزار نمودند و سپس به نخل برداری پرداختند.

shahhasan01 01

shahhasan01 02

shahhasan01 03

shahhasan01 04

shahhasan01 05

%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B0%DB%B9%DB%B2%DB%B9 %DB%B2%DB%B3%DB%B1%DB%B6%DB%B3%DB%B7

%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B0%DB%B9%DB%B2%DB%B9 %DB%B2%DB%B3%DB%B2%DB%B6%DB%B1%DB%B1

%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B0%DB%B9%DB%B2%DB%B9 %DB%B2%DB%B3%DB%B2%DB%B8%DB%B0%DB%B8

%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B0%DB%B9%DB%B2%DB%B9 %DB%B2%DB%B3%DB%B4%DB%B7%DB%B3%DB%B5

%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B0%DB%B9%DB%B2%DB%B9 %DB%B2%DB%B3%DB%B5%DB%B2%DB%B1%DB%B2