سایه بونک در  قسمت  خیاطی با یک مطلب جدید در مورد اندازه گیری اصولی و صحیح در آموزش خیاطی با شما خواهد بود تا شما کاربر گرامی‌و خیاط عزیز بتوانید مهارت خود را در اندازه گیری دور سینه،دور کمر،دور باسن، سرشانه،بلندی بالا تنه جلوو پشت و کارور پشت افرایش تا در دوخت انواع لباس مشکلی […]

آموزش اندازه گیری اندام  2015-251

سایه بونک در  قسمت  خیاطی با یک مطلب جدید در مورد اندازه گیری اصولی و صحیح در آموزش خیاطی با شما خواهد بود تا شما کاربر گرامی‌و خیاط عزیز بتوانید مهارت خود را در اندازه گیری دور سینه،دور کمر،دور باسن، سرشانه،بلندی بالا تنه جلوو پشت و کارور پشت افرایش تا در دوخت انواع لباس مشکلی نداشته باشید دقت در اندازه گیری در خیاطی بسیار مهم است اگر شما مهارت کافی در اندازه گیری داشته باید مطمئن باشید لباسی که می‌دوزید مشکلی در تنگ بودن یا گشادی نخواهد داشت.
مراحل اندازه گیری در خیاطی
دور سینه: متر را به دور سینه گرفته به طوری که متر از پشت به صورت افقی تا روی برجستگی سینه در امتداد پشت قرار گرفته و بصورت آزاد حرکت کند.
دور کمر : متر را به دور کمر مانند سینه گرفته به طوریکه متر در گودی کمر قرار گیرد و حرکت مختصری داشته باشد.

 

آموزش اندازه گیری اندام  2015-248
دور باسن:متر را به دور باسن گرفته به طوری که از قسمت پشت روی برجسته ترین قسمت باسن و در امتداد همان خط در جلو قرار گیرد و حرکت مختصری داشته باشد.
نکته: توجه داشته باشید در افرادی که دارای شکم برجسته می‌باشند متر را در پشت روی برجسته ترین قسمت باسن و در جلو از روی بر جستگی شکم عبور دهند.

آموزش اندازه گیری اندام  2015-249
سرشانه : متر را از گودی حلقه گردن (ابتدای سرشانه) تا شروع حلقه آستین بگیرید
دور بازو: متر را به حالت افقی دور پهن ترین قسمت بازو گرفته به طوریکه حرکت مختصری داشته باشد
قد آستین: جهت اندازه گیری قد آستین آرنج را کمی‌خم کرده و سپس اندازه گیری کنید بهتر است برای دقت بیشتر اندزه گیری قد آستین، متر را از حلقه گردن (ابتدای سرشانه)گرفته و از روی آرنج خمیده عبور داده تا مچ دست، سپس مقدار سرشانه را از آن کسر کنید
بلندی بالا تنه جلو: متر را وسط سرشانه قرار داده و به روی کمر می‌رسانیم به طوریکه از روی سینه عبور کند.

آموزش اندازه گیری اندام  2015-250
بلندی بالا تنه پشت: متر را ازاستخوان پشت گردن تا خط کمر بگیرید
کارور پشت: از یک حلقه آستین به حلقه دیگر متر را گرفته به طوری که حدود ۱۵ سانتی مترپایین تر از استخوان گردن در مرکز پشت قرار بگیرد.

 

آموزش اندازه گیری اندام  2015-252آموزش اندازه گیری اندام  2015-253

منبع: پرتال آموزشی بانو آنلاین