1. نوشته هایی با برچسب مرکز ژنتیک
امسال ۱۰ میلیارد ریال اعتبار به مرکز ژنتیک میبد اختصاص یافت

مدیرکل دفتر بودجه و تلفیق منابع سازمان بهزیستی گفت: ۱۰ میلیارد ریال اعتبار در سال ۱۳۹۷ به مرکز ژنتیک میبد تخصیص داده شد و سال آینده حداقل همین مبلغ اختصاص خواهد یافت.