تاریخ: ۲:۵۴ :: ۱۳۹۶/۱۱/۲۲
تصاویری از روزی آزاد و بدون درس در آموزشگاه بی بی خدیجه ابطحی میبد

روزی آزاد و بدون درس در آموزشگاه بی بی خدیجه ابطحی میبد در راستای استعداد یابی و حمایت از بانوان صورت گرفت .