تاریخ: ۲۰:۴۳ :: ۱۳۹۶/۰۶/۰۶
موفقیت شطرنج بازان میبدی در مسابقات انتخابی شطرنج استان یزد

شطرنج بازان میبدی در مسابقات انتخابی شطرنج استان یزد که در سالن خانه شطرنج یزد

بام میبد : به نقل از وب سایت ورزش و جوانان میبد ؛مسابقات انتخابی شطرنج استان از تاریخ ۹۶/۰۶/۰۱ لغایت۹۶/۰۶/۰۳ در سالن خانه شطرنج یزد ، ویژه آقایان و بانوان در رده های سنی مختلف برگزار گردید که شطرنج بازان میبدی در بخش آقایان در رده های سنی مختلف به شرح زیر مقام هایی را کسب نمودند.

زیر بیست سال 

مقام دوم: محسن زارع
مقام سوم: محمد حسین اقایی

زیر هیجده سال 

مقام اول:محمد طاها دهقانی
مقام دوم:ابوالفضل علیخانی

زیر دوازده سال

مقام سوم :امیر محمد پورمسگر

زیر هشت سال

مقام دوم:مهران خلیلیان

همچنین ؛ شطرنج بازان میبدی در بخش خواهران نیز در رده های سنی مختلف به شرح زیر به مقام هایی دست یافتند.

زیر بیست سال 

مقام اول:مرضیه حبیب زاده

زیر هیجده سال

مقام اول:نرگس حبیب زاده

زیر شانزده سال 

مقام سوم:پگاه رشیدی

زیر چهارده سال 

مقام دوم:نرگس زارع
مقام سوم:اعظم مشک ابادی

زیر دوازده سال

مقام دوم:زهرا دهقانی