اخبار روز

اعلام اسامى و کد انتخاباتی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامى شهرستان میبد

اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر ستان  میبد اعلام گردید .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد ؛ در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه  شهر میبد می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۶ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر میبد به شرح زیر می باشد:

۱- آقای سیدحسین آتشی مشهور به سیدآتشى فرزند سیدابراهیم کد نامزد ۱۲۴

۲- آقای علیرضا آزادمنش فرزند محمد کد نامزد ۱۲۵

۳- آقای محمدرضا اشرفی فرزند اسمعیل کد نامزد ۱۲۶

۴- آقای علی محمد افخمی مهرجردی فرزند علیرضا کد نامزد ۱۲۷

۵- آقای حسین آقائی میبدی فرزند عباس کد نامزد ۱۲۸

۶- آقای علیرضا آقائی میبدی مشهور به شیخ على – شیخ على آقایى فرزند یوسف کد نامزد ۱۲۹

۷- آقای مهدی اکبرزاده شورکی فرزند علیرضا کد نامزد ۱۴۱

۸- آقای سیدناصر امامی میبدی مشهور به سید ناصر فرزند سیدعلیرضا کد نامزد ۱۴۲

۹- آقای محمدحسین امامی میبدی فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۴۵

۱۰- آقای غلامرضا بابائی فرزند محمد کد نامزد ۱۴۶

۱۱- آقای حمید باقرزاده فرزند حسین کد نامزد ۱۴۷

۱۲- آقای غلامرضا برزگری فیروزآبادی فرزند على کد نامزد ۱۴۸

۱۳- آقای کمال بیکی ده آبادی فرزند حجی حسین کد نامزد ۱۴۹

۱۴- آقای رضاعلی پورطالبی وراعون فرزند عباس کد نامزد ۱۵۲

۱۵- آقای سیدعلی محمد جوادیان فیروزآبادی فرزند سیدکاظم کد نامزد ۱۵۷

۱۶- آقای سیدمحمدرضا حسینی زاده ده آبادی فرزند سیدجلیل کد نامزد ۱۵۸

۱۷- آقای نایب علی خلیلی فرزند فتح الله کد نامزد ۱۵۹

۱۸- آقای عزیزاله داورپور فرزند محمد کد نامزد ۱۶۱

۱۹- آقای احسان دست برآورده فرزند عباس کد نامزد ۱۶۲

۲۰- آقای اکبر دهستانی مشهور به اکبر حاجى مهدی فرزند محمدمهدی کد نامزد ۱۶۴

۲۱- آقای صفرعلی دهقانی شورکی فرزند محمد کد نامزد ۱۶۵

۲۲- آقای علی دهقانی شورکی فرزند قنبر على کد نامزد ۱۶۷

۲۳- آقای محسن دهقانی فخرآباد فرزند مسعود على کد نامزد ۱۶۸

۲۴- آقای حسین دهقانی فیروزآبادی مشهور به امیرحسین فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۶۹

۲۵- آقای داود دهقانی فیروزآبادی فرزند حبیب اله کد نامزد ۱۷۱

۲۶- آقای سیدابوالفضل دهقانی فیروزآبادی مشهور به سید اهل(ال) فرزند سید على کد نامزد ۱۷۲

۲۷- آقای سیدحبیب اله دهقانی فیروزآبادی فرزند سیدمحمد کد نامزد ۱۷۴

۲۸- آقای علی اصغر دهقانی فیروزآبادی فرزند اکبر کد نامزد ۱۷۵

۲۹- آقای علیرضا دهقانی فیروزآبادی فرزند هاشم کد نامزد ۱۷۶

۳۰- آقای محمدجواد دهقانی فیروزآبادی فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۷۸

۳۱- آقای مصطفی دهقانی فیروزآبادی فرزند عباسعلی کد نامزد ۱۷۹

۳۲- آقای میرزاحسین دهقانی فیروزآبادی فرزند جواد کد نامزد ۱۸۱

۳۳- آقای مرتضی رشیدی بارجین فرزند عباس کد نامزد ۱۸۲

۳۴- آقای محمدحسین رشیدی بارجینی مشهور به اوجلان فرزند حسینعلى کد نامزد ۱۸۴

۳۵- آقای امیررضا رشیقی فیروزآبادی فرزند حسین کد نامزد ۱۸۵

۳۶- آقای محمدرضا رضائیان فیروزآبادی فرزند یدالله کد نامزد ۱۸۶

۳۷- آقای محمد زارعشاهی مشهور به مهندس زارعشاهى فرزند صفرعلى کد نامزد ۱۸۹

۳۸- آقای احمدعلی زارع مهرجردی مشهور به محمدعلى فرزند عبدالرضا کد نامزد ۱۹۱

۳۹- آقای مجید زارعی مشهور به دکتر مجید فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۹۲

۴۰- آقای علی محمد زارعی محمودآبادی مشهور به سرهنگ زارعى فرزند محمدحسین کد نامزد ۱۹۴

۴۱- آقای مهدی زمانی فرزند على کد نامزد ۱۹۵

۴۲- آقای محمدحسین زمانیان شورک فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۹۶

۴۳- آقای محمدحسین شیخی شورکی مشهور به حسین فرزند محمدعلى کد نامزد ۱۹۷

۴۴- آقای محمدطاهر صادقی فر فرزند محمدعلى کد نامزد ۱۹۸

۴۵- آقای جمال عابدنیا فرزند شعبانعلى کد نامزد ۲۱۴

۴۶- آقای منصور علم چی میبدی فرزند على اکبر کد نامزد ۲۱۵

۴۷- آقای میثم علم چی میبدی فرزند منصور کد نامزد ۲۱۶

۴۸- آقای محمد غریب رضایزدی مشهور به غریب فرزند محمود کد نامزد ۲۱۸

۴۹- آقای هدایت غنی پورمیبدی مشهور به مهندس فرزند حبیب اله کد نامزد ۲۱۹

۵۰- آقای ابراهیم فاضلی شورکی مشهور به ماشاالله فرزند اکبر کد نامزد ۲۴۱

۵۱- آقای سیدحسین فاطمی فیروزآبادی فرزند سید احمد کد نامزد ۲۴۲

۵۲- آقای محمدرضا فخارچی میبدی فرزند محمدعلى کد نامزد ۲۴۵

۵۳- آقای حسینعلی فلاح مشهور به فلاح فرماندار فرزند على اکبر کد نامزد ۲۴۷

۵۴- آقای علی فلاح مهرجردی مشهور به سید على پارچه فروش فرزند جواد کد نامزد ۲۴۸

۵۵- خانم انسیه فلاح یخدانی فرزند محمد کد نامزد ۲۴۹

۵۶- آقای حمید قادریه محمودآبادی فرزند محمود کد نامزد ۲۵۱

۵۷- آقای جلال قانعی یخدان فرزند محمد حسین کد نامزد ۲۵۲

۵۸- آقای محمدجواد کارگرشورکی مشهور به مهندس فرزند حبیب کد نامزد ۲۵۴

۵۹- آقای محمدصادق کارگرشورکی فرزند غلامرضا کد نامزد ۲۵۶

۶۰- آقای محمدحسین کریم زاده شورک مشهور به حسین فرزند میرزا احمد کد نامزد ۲۵۸

۶۱- آقای محمدرضا ماندگاری فرزند محمود کد نامزد ۲۶۱

۶۲- آقای محمدعلی مفیدیان مشهور به على محمد فرزند جلال کد نامزد ۲۶۲

۶۳- آقای حسین ملااحمدی شورک مشهور به حاجى شیخ حسین ملااحمدی فرزند علی کد نامزد ۲۶۴

۶۴- آقای سیدسعید موسوی فرزند سید حسین کد نامزد ۲۶۵

۶۵- آقای سیدحسن موسوی میبدی مشهور به سید فرزند سیدمحمود کد نامزد ۲۶۷

۶۶- آقای سیدعلی محمد میرحسینی مشهور به مهندس میرحسینى فرزند سید ابوالفضل کد نامزد ۲۶۸

۶۷- آقای سیدکمال میرحسینی ده آبادی مشهور به مهندس میرحسینى فرزند سیدمحمود کد نامزد ۲۶۹

۶۸- آقای عبدالحمید نجیبیان فرزند قاسم کد نامزد ۲۷۱

۶۹- آقای سیدسراج الدین نقیبی بیده فرزند سیدمحمدعلی کد نامزد ۲۷۲

۷۰- آقای محمدرضا هدائی فرزند محمدحسن کد نامزد ۲۷۴

توجه :

۱- نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۷ نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذ رأی فقط اسامی تعداد حداکثر ۷ نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند .

۲- هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری میبد در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

۳- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

جهت دانلود فرم  اسامی نامزدها اینجا را کلیک نمائید .

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن